تابلو قیمت بازار فولاد

برای اطلاع از آخرین موجود و قیمت انواع مقاطع فولادی من جمله قیمت ورق فولادی (قیمت ورق گرم، قیمت ورق سرد، قیمت ورق گالوانیزه، قیمت ورق رنگی، قیمت ورق اسپیره، قیمت ورق آجدار، قیمت ورق، قیمت ورق اسیدشویی و قیمت ورق قلع اندود)، قیمت پروفیل های فولادی، قیمت لوله و … به تابلو قیمت بازار سپاهان فولاد مراجعه فرمایید و از آخرین تغییرات بازار با خبر شوید.

ردیفنام محصولانبارموجودی (کیلوگرم)قیمت( تومان)تاریخ به روز رسانی
1كلاف نورد گرم مداوم 3.9 *967 SECتهران163401530012 مهر 1401
2كلاف نورد گرم مداوم 4 *1480 SECاصفهان234102150012 مهر 1401
3كويل اسيدشويي 5*1027اصفهان30201780012 مهر 1401
4كويل اسيد شويي 5 *1070تهران97002070012 مهر 1401
5كويل اسيدشويي 3.3 *1558تهران54102195012 مهر 1401
6كويل اسيدشويي 5 *1013اصفهان62902320012 مهر 1401
7كويل اسيدشويي 5* 1213اصفهان31602445012 مهر 1401
8كويل اسيدشويي2*1250تهران4202570012 مهر 1401
9كويل سرد 0.48*670* TOUTCتهران24702695012 مهر 1401
10كويل سرد 1.1*1130 SECONDاصفهان22382820012 مهر 1401
11كويل سرد 2*1125 *E335Dاصفهان66602945012 مهر 1401
12كويل سرد 2*1178 *ST44-3تهران73253070012 مهر 1401
13كويل سرد 2*930* E335 Dتهران50003195012 مهر 1401
14كويل سرد 2.3 *1000 DC 03اصفهان63703320012 مهر 1401
15كويل سرد 3.2 *1000 *ST12اصفهان48803445012 مهر 1401
16كويل سرد1.15*1100*DC01تهران155413570012 مهر 1401
17كويل گالوانيزه 0.4*1000 تارازتهران16463695012 مهر 1401
18كويل گالوانيزه 0.4*1250 تارازاصفهان77943820012 مهر 1401
19كويل گالوانيزه 0.5*1000 تارازاصفهان132203945012 مهر 1401
20كويل گالوانيزه 0.6*1000 تارازتهران377684070012 مهر 1401
21كويل گالوانيزه 0.6*1250 تارازتهران304144195012 مهر 1401
22كويل گالوانيزه 0.7 *1250 SECاصفهان69254320012 مهر 1401
23كويل گالوانيزه 0.7 *940 DX51DEاصفهان25354445012 مهر 1401
24كويل گالوانيزه 0.7*1000 تارازتهران796764570012 مهر 1401
25كويل گالوانيزه 0.7*1250 تارازتهران671264695012 مهر 1401
26كويل گالوانيزه 0.75*890 DX51Dاصفهان46254820012 مهر 1401
27كويل گالوانيزه 0.8 *880 DX51DEاصفهان112804945012 مهر 1401
28كويل گالوانيزه 0.8 *890 SGCCGتهران131005070012 مهر 1401
29كويل گالوانيزه 0.8*1000 تارازتهران277885195012 مهر 1401
30كويل گالوانيزه 0.8*1250 تارازاصفهان54125320012 مهر 1401
31كويل گالوانيزه 0.9*1250تارازاصفهان24065445012 مهر 1401
32كويل گالوانيزه 0.9*930 DX51تهران86605570012 مهر 1401
33كويل گالوانيزه 1 * 1250 DX51DENتهران57225695012 مهر 1401
34كويل گالوانيزه 1 *1000 DX51DENاصفهان46285820012 مهر 1401
35كويل گالوانيزه 1 *1000 SGCC G3اصفهان50805945012 مهر 1401
36كويل گالوانيزه 1*1000 تارازتهران81666070012 مهر 1401
37كويل گالوانيزه 1*1250 تارازتهران82846195012 مهر 1401
38كويل گالوانيزه 1.45 *1250 DX51اصفهان59256320012 مهر 1401
39كويل گالوانيزه 1.5*1250 تارازاصفهان230066445012 مهر 1401
40كويل گالوانيزه 1.7 *1250 DX51Dتهران76606570012 مهر 1401
41كويل گالوانيزه 1.8*1250 تارازتهران102026695012 مهر 1401
42كويل گالوانيزه 2*1000 تارازاصفهان66466820012 مهر 1401
43كويل گالوانيزه 2*1250 تارازاصفهان513586945012 مهر 1401
44كويل گرم 2.5 *1010 ST33تهران163107070012 مهر 1401
45كويل گرم 2.5* 1025 * ST33تهران64257195012 مهر 1401
46كويل گرم 3.6*1020 ST33اصفهان129107320012 مهر 1401
47كويل گرم 4 *1200 ST33اصفهان86757445012 مهر 1401
48كويل گرم 4* 950 RST37-2تهران142307570012 مهر 1401
49كويل گرم ST33 1025*4تهران160007695012 مهر 1401
50كويل گرم 10 *800 *ST33اصفهان112007820012 مهر 1401
51كويل گرم 10 *850 ST33اصفهان342027945012 مهر 1401
52كويل گرم 14 *1235 ST52تهران182208070012 مهر 1401
53كويل گرم 14 *1550 ST52تهران230008195012 مهر 1401
54كويل گرم 16 *1300 RST37-2اصفهان188508320012 مهر 1401
55كويل گرم 16 *1450 RST37-2اصفهان208708445012 مهر 1401
56كويل گرم 2*865 ST33تهران135058570012 مهر 1401
57كويل گرم 2.5 *1143 ST33تهران236198695012 مهر 1401
58كويل گرم 3.2 *1025 ST33اصفهان158808820012 مهر 1401
59كويل گرم 3.2* 1168 ST33اصفهان41028945012 مهر 1401
60كويل گرم 3.3*1025 ST33تهران162209070012 مهر 1401
61كويل گرم 4 *1027 ST33تهران160409195012 مهر 1401
62كويل گرم 4 *1075 ST33اصفهان168959320012 مهر 1401
63كويل گرم 4 *1085 ST33اصفهان170509445012 مهر 1401
64كويل گرم 4 *1650 ST33تهران248809570012 مهر 1401
65كويل گرم 4*1113 ST33تهران176309695012 مهر 1401
66كويل گرم 4*1600 DD11اصفهان229409820012 مهر 1401
67كويل گرم 4*950 ST33اصفهان142409945012 مهر 1401
68كويل گرم 4.2 *1070 IGS GR.Bتهران445310070012 مهر 1401
69كويل گرم 6 *1330 *SECتهران286010195012 مهر 1401
70كويل گرم 6 *1500اصفهان306010320012 مهر 1401
71كويل گرم 6.35 *1040 API5Lاصفهان1274510445012 مهر 1401
72كويل گرم 8 *750 ST33تهران1030110570012 مهر 1401
73ورق اسيدشويي 2.3 *1920 *1013تهران584510695012 مهر 1401
74ورق اسيدشويي 3*2500 *1250اصفهان173510820012 مهر 1401
75ورق اسيدشويي 4 *2500 *1250اصفهان316210945012 مهر 1401
76ورق روغني ابعادي 1 * 115 * 185تهران74511070012 مهر 1401
77ورق روغني ابعادي 2.5 * 140 * 112تهران214511195012 مهر 1401
78ورق گرم 10 *6000 *1500اصفهان400011320012 مهر 1401